วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ช่อง โสตสุรินทร์ NEws

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ปิดความเห็น บน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ครูและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปราสาท ทำการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดทำวิดีโอประกอบเพลง มาตรการประหยัดพลังงาน อำนวยการผลิตโดย นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยบุคลากรร่วมใจกันผลิตสื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ และพลังงานเชื้อเพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สัมภาษณ์ (สด)ทางโทรศัพท์รายการ “อีสานเช้านี้” ออกอากาศ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในประเด็น “ผลกระทบโควิด ๑๙ ต่อการเรียนการสอนเด็กพิเศษ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เข็มที่ ๒

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ตัวแทนจากโรงเรียนร่วมพัฒนา นางสาวอัมพร มูลติปฐม และคณะครูเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาของคุณณัฐรส แสงไชยวุฒิกุล และคุณณัฐสิริ วีระไวทยะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทให้แก่ เด็กชายวันชัย พรมสีสุข นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ครูปณิดา การกล้า หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมด้วยประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภรณ์ มุ่งสุข นางรัชนีกร คงเสมอ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามท่าน ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล กิจกรรมพืชผัก และกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปนิดา การกล้า หัวหน้างาน อนามัยโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อำเภอปราสาท (EOC)

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น