ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์  ได้จัดตั้งขึ้นมาตามแผนพัฒนาการศึกษา  การศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ ๗
(๒๕๓๕-๒๕๓๙) ซึ่งมีเป้าหมายขยายการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕ จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษปีละ  ๑-๓ แห่ง ในปี  ๒๕๓๖  กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษ  ๔  แห่ง คือโรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา  และโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์
          วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๓๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์” โดยกรมสามัญศึกษาได้รับอนุญาตจากสภาตำบลเชื้อเพลิง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ให้ใช้ที่ทำเลสาธารณะ “ป่าตาเกา” ติดถนนสุรินทร์-ปราสาท  ด้านทิศตะวันออกระหว่างกิโลเมตรที่  ๒๐-๒๑  เนื้อที่  ๖๕  ไร่  ๑ งาน  ๔ ตารางวา
          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  เป็นโรงเรียนพักประจำ  รับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน(หูหนวก และรับเด็กพิการทางสติปัญญา (เรียนช้า) เข้าเรียนร่วม เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ มีนักเรียน ๔๐  คน  ใช้สถานที่วัดโยธาประสิทธิ์  อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวแล้วย้ายมาที่ตั้งถาวร ณ ตำบลเชื้อเพลิง
อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๓๗  รับนักเรียนเพิ่มทุกปี  ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๓๗ คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจัดการศึกษาเต็มรูปแบบ  ๓-๓/๓-๓-๓-๓-๓-๓/๓-๓-๓/๓-๓-๓   ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  
          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านเสม็ด  เลขที่ ๑๐๗  หมู่ ๗  ถนน สุรินทร์ – ปราสาท  ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๔๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๐๔ ๒๕๕๑
Email : deafsurin@hotmail.com  
เวปไซต์โรงเรียน  www.deafsurin.ac.th

ตราประจำโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน