วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ครูปณิดา การกล้า หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมด้วยประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร