วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา รองผู้อำนวยการ ตัวแทนจากโรงเรียนร่วมพัฒนา นางสาวอัมพร มูลติปฐม และคณะครูเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาของคุณณัฐรส แสงไชยวุฒิกุล และคุณณัฐสิริ วีระไวทยะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทให้แก่ เด็กชายวันชัย พรมสีสุข นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร