วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับสาธารณสุขอำเภอปราสาท ปกครองอำเภอ โรงงาน HBI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชื้อพเลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจดูสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวพนักงานโรงงาน เย็บผ้า HBI ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(covid-๑๙) ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร