วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิจารณาตัดสินหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรง คุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๐ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัวหวัดร้อยเอ็ด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร