วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมของโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร